Tlačové správy

Bohnenkamp s.r.o.
IČO: 35930594
DIČ: 2021997681
IČ DPH: SK2021997681

Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel SRO, vložka . 35654/B

Konatelia:
Vratko Škára

Bohnenkamp s.r.o.
Dolna 2099
900 01 Modra
Slowakei
Tel.: 00421 33 6486 100 
Fax: 00421 33 6486 111
E-Mail: info@bohnenkamp.sk
 
 

V prípade ešte dodávateľných pneumatík a pneumatík, ktoré sa ešte používajú, sa niekedy stáva, že sa údaje o pneumatikách dodatočne zmenia (nový výpočet atď.) Tu treba zohľadniť:

Všetky údaje o pneumatikách ako napr. šírka prierezu alebo obvod valenia sú vypočítané hodnoty. Na základe výrobných tolerancií môže prípadne dôjsť k minimálnym odchýlkam. Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely. Informácie nie sú ponuky v zmysle platných právnych predpisov a nezakladá sa nimi žiadny zmluvný vzťah v súvislosti s predstavenými produktmi. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, nestanú sa ani zmluvnou súčasťou existujúcich alebo budúcich zmlúv so spoločnosťou Bohnenkamp, s.r.o. pre produkty, či už výslovne alebo mlčky, ani nie v súvislosti s aktuálnosťou, správnosťou, úplnosťou a kvalitou informácií, ako aj dostupnosti produktov. Informácie ako aj opísané produkty a služby môže spoločnosť Bohnenkamp, s.r.o. kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Spoločnosť Bohnenkamp, s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.

+421 33 6486 100
@
info@bohnenkamp.sk

* Povinne vyplnené polia

Potrebujete pomoc?
Kliknutím na ikonu pomoci napravo otvoríte návod na použitie